Image Map

Nicodim Munteanu
Patriarh al României
primul director al seminarului

MAI 2015

La seminariile teologice, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor V-VIII minimum 7,00 şi media la purtare în clasele V-VIII minimum 9,00.

La solicitarea cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mănăstiri, absolvenţi de gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 ani.

Înscrierile se fac la secretariatul Seminarului.

Dosarul de înscriere va cuprinde :

 1. Certificat de naştere – copie legalizată;

 2. Certificat de botez – copie legalizată;

 3. Fişa medicală a candidatului de la naştere la 16 ani ( sau adeverinţă de la medicul de familie care să ateste că elevul nu este luat în evidenţă de la 0 la 16 ani cu boli psihice, neurologice sau alte boli cronice);

 4. Analize medicale: WDRL (sânge);

 5. Dovada de vaccinare;

 6. Fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial, şi anexă pentru susţinerea probelor de aptitudini, conform art. 21(1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată cu MECTS nr. 4802/2010;

 7. Foaia matricolă sau adeverinţă din care să reiasă media generală de absolvire a claselor V-VIII , precum şi media la purtare în clasele V-VIII;

 8. Recomandarea preotului paroh şi a Consiliului parohial;

 9. Recomandarea profesorului de religie
 10. Binecuvântarea Chiriarhului locului (pentru aceasta candidatul va completa o cerere la secretariatul şcolii, în momentul înscrierii);

 11. Copie după buletinul sau cartea de identitate (cu care face dovada că este fiul duhovnicesc al Arhiepiscopiei Dunării de Jos);

 12. Copii după cărţile de identitate ale părinţilor sau susţinătorilor legali.

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

 

PROBE ORALE

a. verificarea dicţiei prin: rostirea uneia din rugăciunile:

 • Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

b. verificarea aptitudinilor muzicale prin:

 • intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeul nostru; Colinde cu conţinut religios etc;
 • intonarea unui cântec patriotic: Deşteaptă-te române; Limba noastră (AL Cristea); Ţara Mea (D.G Chiriac); Imnul eroilor (I. Brătianu); Pui de lei (I. Brătianu) etc.
 • verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă.
 • verificarea simţului ritmic.

Pentru examenul la proba muzicală NU se vor verifica noţiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/ respins

Candidaţii de la specializarea teologic ortodoxă, care la proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de aptitudini.

 

PROBE SCRISE

Lucrare scrisă cu durata de două ore, la Religie.

Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de Religie, clasele a VII-a şi a VIII-a. Lucrarea scrisă se apreciază cu note de la 1 la 10.

Conţinuturi clasa a VII-a

 1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta scriptură şi Sfânta Tradiţie;

 2. Crearea lumii;

 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere;

 4. Rugăciunea în viaţa creştinului;

 5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos;

 6. Legea cea nouă – Fericirile.

Conţinuturi clasa a VIII-a

 1. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă;

 2. Pilda semănătorului - primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu;

 3. Biserica, locaş de închinare;

 4. Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov.

INTERDICŢII CANONICE ŞI MEDICALE

pentru înscrierea candidaţilor la probele de aptitudini în vederea admiterii în clasa a IX-ala Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Andrei” Galaţi

INTERDICŢII CANONICE

 • copilul botezat în boală;
 • copilul care a fost pângărit;
 • copilul crestat de bună voie;
 • copilul epileptic;
 • copilul surd sau orb;
 • cel care are în familie membri de alte credinţe;
 • cel care are cazier judiciar.

INTERDICŢII MEDICALE

 • cel care suferă de afecţiuni psihice (schizofrenie, crize epileptice, sindrom nevrotic);
 • cel care suferă de afecţiuni cardiace;
 • cel care suferă de afecţiuni oftalmologice (blefaroconjunctivită cronică, miopie forte 5 D);
 • cel care suferă de afecţiuni respiratorii (astm bronşic);
 • cel care suferă de afecţiuni neurologice (pareze);
 • alte afecţiuni, defecte fizice sau malformaţii constatate de medicul de specialitate ca incompatibile cu misiunea de preot.

 

Tradiție

În data de 14 noiembrie 1864, prin Decretul domnesc al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şcoala duhovnicească a Consistoriului Eparhial de la Ismail, înfiinţată în 1857, este ridicată la rangul de Seminar teologic

IPS Arhiepiscop Casian

Capela seminarului | istoric

Revista seminarului

axios1 fata final web

Sinaxar