Image Map

Nicodim Munteanu
Patriarh al României
primul director al seminarului

MAI 2015

La seminariile teologice, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor V-VIII minimum 7,00 şi media la purtare în clasele V-VIII minimum 9,00. La solicitarea cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mănăstiri, absolvenţi de gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 ani. Înscrierile se fac la secretariatul Seminarului.

Dosarul de înscriere va cuprinde :

 1. Certificat de naştere – copie legalizată;

 2. Certificat de botez – copie legalizată;

 3. Fişa medicală a candidatului de la naştere la 16 ani ( sau adeverinţă de la medicul de familie care să ateste că elevul nu este luat în evidenţă de la 0 la 16 ani cu boli psihice, neurologice sau alte boli cronice);

 4. Analize medicale: WDRL (sânge);

 5. Dovada de vaccinare;

 6. Fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial, şi anexă pentru susţinerea probelor de aptitudini, conform art. 21(1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată cu MECTS nr. 4802/2010;

 7. Foaia matricolă sau adeverinţă din care să reiasă media generală de absolvire a claselor V-VIII , precum şi media la purtare în clasele V-VIII;

 8. Recomandarea preotului paroh şi a Consiliului parohial;

 9. Recomandarea profesorului de religie
 10. Binecuvântarea Chiriarhului locului (pentru aceasta candidatul va completa o cerere la secretariatul şcolii, în momentul înscrierii);

 11. Copie după buletinul sau cartea de identitate (cu care face dovada că este fiul duhovnicesc al Arhiepiscopiei Dunării de Jos);

 12. Copii după cărţile de identitate ale părinţilor sau susţinătorilor legali.

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

Probele de aptitudini pentru seminariile teologice ortodoxe, specializarea patrimoniu cultural  sunt următoarele:

 • probă scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă;
 • probă practică pentru testarea aptitudinilor la studiul formelor, desen după natură, evaluată cu notă;
 • probă practică pentru testarea aptitudinilor la studiul culorii şi compoziţie plastică, evaluată cu notă.

Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa şcolară de educaţie plastică pentru gimnaziu, iar conţinuturile pentru proba scrisă la Religie vor fi aceleaşi ca şi cele pentru profilul teologic.

NOTĂ:
- probele scrise şi cele practice vor fi evaluate cu note. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6,00. Candidaţii care la proba orală vor obţine calificativul respins  nu vor mai putea susţine proba scrisă.

Nota pentru probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele la cele trei probe de mai sus.
La probele orale şi practice nu se admit contestaţii. La proba scrisă se admit contestaţii.

Media finală de admitere la Seminarul Teologic Liceal Ortodox se calculează astfel: (MA x 3 + Apt) : 4 = MFA, unde :

MA = media de admitere calculată conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat, pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată cu O.M.E.C.T nr. 4802/2010;

Apt = nota la proba scrisă (pentru specializarea teologie), respectiv media probelor de aptitudini, obţinută ca medie aritmetică a notelor la probele practice şi la proba scrisă (pentru specializarea patrimoniu)

MFA = media finală de admitere la Seminarul Teologic Liceal Ortodox

Media finală minimă de admitere este 6,00. La medii egale departajarea candidaţilor se va face după media obţinută la proba scrisă de religie.

Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se vor înapoia dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.

Tradiție

În data de 14 noiembrie 1864, prin Decretul domnesc al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şcoala duhovnicească a Consistoriului Eparhial de la Ismail, înfiinţată în 1857, este ridicată la rangul de Seminar teologic

IPS Arhiepiscop Casian

Capela seminarului | istoric

Revista seminarului

axios1 fata final web

Sinaxar