Image Map

Nicodim Munteanu
Patriarh al României
primul director al seminarului

Aceste declaratii sunt necesare inscrierii, pentru admiterea la Seminarul Teologic Ortodox SF. Andrei Galati.

Model declaratie elev

Model declaratie parinte

La seminariile teologice, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-VIII minimum 7,00 şi media la purtare în clasele V-VIII minimum 9,00.
La solicitarea cultului ortodox , pot fi admişi la seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mănăstiri, absolvenţi de gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 ani.
Înscrierile se fac la secretariatul Seminarului.
Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ

I. Dosarul de înscriere va cuprinde :

1. Anexa la fișa de înscriere în anul școlar 2020 – 2021;
2. Certificat de naștere – copie;
3. Fișa medicală în original;
4. Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul Intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;
5. Adeverință/certificat de botez – copie (pentru cultele : ortodox și reformat);
6. Foaia matricolă sau adeverinţă din care să reiasă media generală de absolvire a claselor V- VIII;
7. Recomandarea consiliului parohial/ preotului paroh (pentru cultele : ortodox, reformat și romano-catolic);
8. Binecuvântarea Chiriarhului locului ( pentru aceasta candidatul va completa o cerere la secretariatul şcolii, în momentul înscrierii);

II. La seminariile teologice ortodoxe se organizează probe de aptitudini, în vederea înscrierii în clasa a IX-a, care constau în probe orale, probe scrise şi probe practice pentru specializarea patrimoniu cultural.

1. În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
a) Probă orală, constă în realizarea unui material audio-video cu durata maximă de 5 minute în care candidații înregistrează :
- Rostirea unei rugăciuni/ poezii, la alegerea candidatului;
- Motivarea alegerii unității de învățământ;
- Intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (pentru cultul ortodox)
b) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V – VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini(APT). Media minimă la proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) trebuie să fie minim 7(șapte);

2. În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural, examenul va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/ exprimarea cromatică în compoziție care va cuprinde trei lucrări ale candidatului avizate de către profesorul de religie/ profesorul de educație plastică/ directorul unității de învățământ de unde provine candidatul.

Pentru relații și detalii suplimentare sunați la secretariatul școlii la numărul de telefon 0236/411431

Tradiție

În data de 14 noiembrie 1864, prin Decretul domnesc al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şcoala duhovnicească a Consistoriului Eparhial de la Ismail, înfiinţată în 1857, este ridicată la rangul de Seminar teologic

IPS Arhiepiscop Casian

Capela seminarului | istoric

Revista seminarului

axios1 fata final web

Sinaxar